header
header-bg
Marek Debnár - 2024

Marek Debnár

12. 10. 2020

(Slovensko)

Mgr. Marek Debnár, PhD. je riaditeľom Centra digitálnych humanitných vied na FF UKF. Absolvoval doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, so zameraním na problém interpretácie filozofických a literárnych textov vo vzťahu ku kategóriám autora a subjektu. Od roku 2019 je zároveň vedeckým pracovníkom oddelenia Textológie a digitálnych projektov na Ústave slovenskej literatúry SAV. Venuje sa metodológii kvantitatívneho formalizmu v textovej analýze a dištančnému čítaniu v širšom interdisciplinárnom využití v rámci digital humanities.

Človek a vedy o človeku v digitálnej dobe (digital humanities)

Technologický pokrok v posledných desaťročiach mal nesmierny (priamy aj nepriamy) vplyv na ľudský život. Virtualizácia reality na jednej strane a na strane druhej virtualizácia človeka (subjektu) v tejto realite zmenila nie len náš spôsob vnímania sveta a komunikácie, ale aj bežného fungovania, každodennej práce, učenia sa a trávenia voľného času. Dôsledky týchto technologických zmien v humanitných vedách a v umení zatiaľ reflektujeme len čiastočne. S budovaním a rozširovaním digitálnych archívov a pokročilých nástrojov informačných technológií (IT), určených na ich analýzu sa preto stále naliehavejšie objavujú teoreticko-metodologické otázky, ktoré otvárajú interdisciplinárnu diskusiu o povahe týchto výskumov a o ich metodológii. Tieto diskusie, spojené so stále širším presadzovaním nových metód v humanitnom výskume sú dnes zastrešené spoločným pojmom digital humanities (DH), resp. digitálnych humanitných vied, ktoré reprezentujú prepojenie humanitných a spoločenských vied s empirickým výskumom najmä v oblasti informatiky a štatistiky. Tento posun však vyvoláva ambivalentné reakcie. Na jednej strane sme svedkami nadšenia z nových možností, ktoré digitalizácia zdrojov a ďalšie spracovanie dát prináša, na druhej strane obáv, že tieto zmeny povedú k strate jedinečného charakteru humanitného výskumu.